T.M.TEAM

UGU

כדי לתפקד ביעילות מיטבית ובכפוף לתקני בטיחות והיתר מבנים, נדרש כל מבנה לקיומן של ארבע מערכות חשובות: מערכת מי שתיה, קו ניקוז, קו ביוב ומערכת כיבוי אש.

בימים אלה אנו מנהלים פרויקט גדול, מורכב ומתמשך במתחם Intel שבקרית גת, מול חברת הניהול הופמן קונסטרוקשן. במסגרתו, אנו אחראים להקמתן היסודית והמוצלחת של מערכות אלה וזאת במקביל לעבודות פיתוח ובנייה נוספות ורבות באתר כולו.

מעבר לתאימות הנדרשת בין קבלנים, חומרים וצוותי עבודה מרובים בשטח, נדרשנו הפעם לנקוט במשנה זהירות יוצא דופן, שכן עבודות החפירה המיועדות לכל תשתית, מבוצעות בסמוך לקווים חיים שעלולים להינזק.

לשם כך גיבשנו תוכנית עבודה ייחודית, במסגרתה החפירות נערכו בגבהים שונים בהתאם לסוגה ואופיה של כל מערכת ובהתאם לדרישות המזמין. לאחר מכן ביצענו את פריסת הקווים בכפוף לבקרת איכות קפדנית ומילאנו את החפירות בהתאם למפרט הרלוונטי. תוכנית העבודה שלנו חובקת בתוכה את התהליכים, החומרים והדרישות המיוחדות להן זקוקה כל מערכת וכן את הפיקוח על הקמתה עד לתוצאה הסופית מצד אנשי מקצוע מיומנים.

דברו עם צוות המומחים שלנו